×

Identificació d'usuari

Campo obligatorio
Campo obligatorio

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE VIATGES COMBINATS

Les presents condicions generals de contractació es regeixen pel que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, modificat pel Reial decret llei 23 / 2018, de 21 de desembre, de transposició de directives en matèria de marques, transport ferroviari i viatges combinats i serveis de viatges vinculats, per la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació i pel que disposa a continuació.

1.- DEFINICIONS

A) Viatge combinat: és aquell en el qual es combinen, almenys, dos serveis de viatge a l'efecte del mateix viatge o vacances, sempre que la combinació es formalitzi en un únic contracte amb independència que ho sol·liciti o no el viatger. També es considera viatge combinat aquell que, tot i formalitzar-se en diversos contractes:

- Es realitzi en un dels nostres punts de venda.
- Es seleccioni la combinació de serveis de viatge abans que el viatger consenti pagar.
- S’ofereixi, es vengui o es facturi per l'organitzador, o si escau el minorista, a un preu a tant alçat o global.
- S'anunciï per l'organitzador, o si escau el minorista, com "viatge combinat".
- Aquests contractes facultin al viatger a triar entre una selecció de diferents serveis de viatge.

Finalment, també són contractes de viatge combinat, aquells contractes formalitzats en www.viatgesbarcelona.com? (a través d'un procés de reserva en línea connectat), en què el viatger celebra un únic contracte amb l'empresari, però diversos amb els prestadors dels serveis contractats pel viatger com a molt tard dins de les 24 hores següents a la confirmació de l'última reserva.

També es considera viatge combinat aquell que combina un servei de viatge (transport, allotjament i lloguer de vehicle) i addicionalment, un o més serveis de turístics, sempre que:
- Els serveis turístics representin una proporció igual o superior a l'25% de la valor de la combinació i s'anunciïn com una característica essencial de la combinació o;
- Si els serveis turístics només han estat contractats després que s'hagi iniciat l'execució d'un servei de viatge (transport, allotjament i lloguer de vehicle).

B) Servei de viatge: Són serveis de viatge, el transport de passatgers, l'allotjament quan no sigui part integrant del transport de passatgers i no tingui un fi residencial, el lloguer de turismes (Reial Decret 750/2010, de 4 de juny) i, qualsevol altre servei turístic que no formi part integrant d'un servei de viatge dels esmentats anteriorment.

C) Contracte de Viatge Combinat: és aquell que es formalitza en un sol contracte pel total del conjunt del viatge o, la formalització de diversos contractes per cada un dels serveis de viatge inclosos en el viatge combinat ofert.

D) Data d'inici de el viatge combinat: és aquell dia en què comença l'execució dels serveis de viatge inclosos en el contracte.

E) Repatriació: el retorn del viatger al lloc de sortida o a qualsevol altre lloc acordat per les parts contractants.

F) Manca de conformitat: la no execució o l'execució incorrecta dels serveis de viatge inclosos en un viatge combinat.

G) Viatger: tota persona que té intenció de celebrar un contracte o té dret a viatjar en virtut d'un contracte vinculat.

H) Empresari: aquell que atén els viatgers de manera presencial o en línia, tant si actua com a organitzador, detallista, empresari que facilita serveis de viatge vinculats o com a prestador de serveis de viatges.

I. Organitzador: es considera a aquell empresari que combina i ven o oferta viatges combinats directament, a través o juntament amb un altre empresari.

J. Minorista: aquell empresari diferent de l'organitzador que ven o oferta els viatges combinats per un organitzador.

K. Falta de conformitat: la no execució o la execució incorrecta dels serveis de viatge inclosos en un contracte de viatge combinat.

L. Menor: tota persona menor de divuit anys.

M. Circumstàncies inevitables i extraordinàries: es consideraran aquelles situacions que estan fora de control de la part que al·lega la situació i les conseqüències no haurien pogut evitar-se fins i tot si s'haguessin adoptat totes les mesures raonables.

N. Punt de venda: fa referència a tota instal·lació de venda al per menor, tant mobles com immoble, o un lloc web de venda al detall o a un dispositiu similar de venda minorista en línia, fins i tot quan aquests llocs o dispositius es presentin als viatgers com un dispositiu únic, inclòs un servei telefònic.

O. Establiment: l'accés a una activitat econòmica no assalariada i el seu exercici, així com la constitució i gestió d'empreses i especialment de societats, en les condicions fixades per la legislació, per una duració indeterminada, en particular per mitjà d'una infraestructura estable.

P. Informació precontractual: S'entén per informació precontractual, aquella que l'organitzador o, si escau, el minorista està obligat a facilitar al viatger abans que el viatger quedi obligat per qualsevol contracte o oferta.

2.- NOTES IMPORTANTS DE VIATGES COMBINATS.

La informació continguda en aquestes condicions generals de viatges combinats i aquelles que es faciliten en el moment precontractual, tenen caràcter genèric. No són d'esperar variacions significatives en el contingut i seran modificades exclusivament en els termes que es recullin en les condicions particulars i en determinats supòsits que s'exposen més endavant.

2.1.- Organització del viatge combinat.

L'organització dels viatges combinats es realitza per l'agència majorista, o majorista-minorista en el seu cas, detallada en la informació precontractual facilitada al client i detallada en el contracte de viatge combinat.

2.2.- El contracte del viatge combinat.

L'agència es compromet a lliurar al viatger una còpia del contracte de viatge combinat que formalitzin les parts, com a molt tard en el termini de 24 hores a comptar de la formalització. Formaran part integrant del contracte de viatge combinat, totes les condicions que regulen el viatge combinat contractat, en concret, les condicions generals disposades en aquest text, les condicions precontractuals, i les condicions particulars pactades entre l'agència i el viatger.

2.3.- Preu.
A) El preu de el viatge combinat inclou:

- El preu de tots els serveis turístics contractats (transport de passatgers, allotjament, lloguer de vehicles de motor, etc.), amb independència de si s'ha formalitzat en un contracte o en diversos contractes;
- Les comissions, recàrrecs i costos addicionals;

- La prestació d'assistència per part de l'organitzador, o, si s'escau minorista, si el viatger es troba en dificultats, especialment, en supòsits de circumstàncies extraordinàries i inevitables i les disposades en la normativa d'aplicació;
- La possibilitat de sol·licitar assistència quan tingui dificultats per presentar una reclamació per qualsevol falta de conformitat del viatger durant el viatge;

B) El preu de el viatge combinat no inclou:

Qualsevol altre servei no especificat concretament en el contracte, com ara:
- visats;
- certificats de vacunació;
- "Extres" tals com: cafès, vins, licors, aigües minerals, règims alimentaris especials, rentat i planxat de roba, pàrquing, utilització de telèfon, bressols, lloguer de TV, serveis de Spa, balnearis, termes, massatges, tractaments mèdics, terapèutics o de salut i;
- qualsevol altre servei similar que l'establiment ofereixi per un preu independent al del servei principal contractat.
- Aquells impostos addicionals a determinades destinacions, que poden variar en funció de la categoria de l'establiment i de la destinació. Aquestes taxes es pagaran directament a l'establiment hoteler i serà el viatger l'únic de fer càrrec dels mateixos.
- Tributs / taxes d'entrada / sortida aeroports en què estiguin vigents.

C) Modificacions del preu:

El preu de el viatge combinat ha estat calculat segons els tipus de canvi, tarifes de transport i cost del carburant. A causa de la constant pujada del petroli o altres fonts d'energia, de vegades, el preu de el viatge vinculat podrà ser modificat posteriorment a la contractació i confirmació del viatge, per l'organitzador, o, si s'escau pel minorista, sempre que aquesta facultat es disposi en el contracte formalitzat.

Depenent de la destinació s'imposaran al viatger, com a part integrant de l'import total de el viatge combinat, les taxes, impostos i recàrrecs turístics d'aterratge, embarcament o desembarcament en ports o aeroports, tal com s'ha especificat en l'apartat anterior. Aquests imports podran ser modificats per aquells tercers que no estan involucrats directament en l'execució de el viatge combinat i, com a conseqüència d'això, podran ser modificats per l'agència.

En relació amb la Taxa Turística, és una taxa que apliquen en determinats països els establiments hotelers. El viatger ha de consultar si existeix aquesta taxa segons el seu destí.

Com a conseqüència de canvis en el tipus de divises aplicables al viatge combinat, l'agència podrà modificar el preu de el viatge vinculat.

* Tota modificació de preus que es produeixi com a conseqüència de qualsevol de les raons expressades anteriorment, serà notificada per l'agència al viatger amb la justificació de l'increment i el seu càlcul en suport durador, com a molt tard vint dies naturals abans de la data d'inici de viatge combinat.

Sempre que el contracte de viatge vinculat disposi la facultat de l'organitzador, o, si s'escau del minorista, de modificar el preu, com és el cas, el viatger tindrà dret a una reducció del preu corresponent a tota disminució dels costos esmentats en aquest apartat que es produeixin entre la data de confirmació de reserva de viatge combinat i data d'inici de la mateixa. En cas de reducció del preu, l'organitzador i, si escau, el minorista, tindran dret a deduir les despeses administratives reals de reemborsament degut al viatger.

D) Reducció del preu i indemnització per danys i perjudicis:

- El viatger tindrà dret a una reducció del preu adequada per qualsevol període durant el qual hi hagi hagut falta de conformitat, llevat que l'organitzador o el detallista demostrin que la manca de conformitat és imputable al viatger.

- El viatger tindrà dret a rebre una indemnització adequada de l'organitzador o, si escau, del minorista per qualsevol dany o perjudici que pateixi com a conseqüència de qualsevol falta de conformitat. La indemnització s'abonarà sense demora indeguda.

- El viatger no tindrà dret a una indemnització per danys i perjudicis si l'organitzador o, si escau, el minorista demostren que la manca de conformitat és:
a) imputable al viatger;
b) imputable a un tercer aliè a la prestació dels serveis contractats i imprevisible o inevitable, o
c)deguda a circumstàncies inevitables i extraordinàries.

- En la mesura que els convenis internacionals que vinculen la Unió Europea limitin l'abast o les condicions de pagament d'indemnitzacions per part de prestadors de serveis de viatge incloses en un viatge combinat, les mateixes limitacions s'aplicaran als organitzadors i detallistes. En els altres casos, el contracte podrà limitar la indemnització que ha de pagar l'organitzador o el detallista sempre que aquesta limitació no s'apliqui als danys corporals o perjudicis causats de forma intencionada o per negligència i que el seu import no sigui inferior al triple del preu total del viatge.

-Tot dret a indemnització o reducció del preu en virtut del que estableix la llei d'aplicació, no afecta els drets dels viatgers previstos en:

a) El Reglament (CE) núm 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer de 2004, pel qual s'estableixen normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas de denegació d'embarcament i de cancel·lació o gran retard dels vols, i es deroga el Reglament (CEE) núm 295/91.
b) El Reglament (CE) núm. º 1371/2007, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2007, sobre els drets i les obligacions dels viatgers de ferrocarril.
c) El Reglament (CE) núm. º 392/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, sobre la responsabilitat dels transportistes de passatgers per mar en cas d'accident.
d) El Reglament (UE) núm. º 1177/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre els drets dels passatgers que viatgen per mar i per vies navegables i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. º 2006/2004.
e) El Reglament (UE) núm. º 181/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 2011, sobre els drets dels viatgers d'autobús i autocar i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm 2006/2004.
f) Els convenis internacionals

- Els viatgers tindran dret a presentar reclamacions d'acord amb llei aplicable, a aquests reglaments i als convenis internacionals.
* La indemnització o reducció del preu concedida en virtut de la llei i la concedida en virtut d'aquests reglaments i convenis internacionals, s'han de deduir l'una de l'altra per evitar l'excés d'indemnització.

E) Forma acordada de pagament

Les parts han d'acordar en el contracte la forma de pagament establerta, sigui al comptat, o fraccionat, si bé l'import íntegre haurà d'estar desemborsat abans de la data de sortida. En aquest cas, si no s'ha rebut el preu, s'entendrà que el viatger desistáis unilateralment del contracte amb les despeses i penalitzacions establertes en el RDL 1/2007.

2.4.- Assistència.

- El viatger podrà enviar missatges, peticions o queixes en relació amb l'execució del viatge combinat directament al minorista a través del qual va ser adquirit. El detallista transmetrà aquests missatges, peticions o queixes a l'organitzador sense demora indeguda. A l'efecte del compliment dels termes o terminis de prescripció, el justificant de recepció pel minorista dels missatges, peticions o queixes es considerarà justificant de recepció per l'organitzador.

- L'organitzador i el detallista han de proporcionar assistència adequada i sense demora indeguda al viatger en dificultats, especialment en cas de circumstàncies inevitables i extraordinàries, en particular mitjançant:
a) el subministrament d'informació adequada sobre els serveis sanitaris, les autoritats locals i l'assistència consular;
b) l'assistència al viatger per establir comunicacions a distància; i
c) l'ajuda per trobar fórmules de viatge alternatives.

- L'organitzador i, si s'escau, el minorista podran facturar un recàrrec raonable per aquesta assistència si la dificultat s'ha originat intencionadament o per negligència del viatger. Aquest recàrrec no superarà en cap cas els costos reals en què hagi incorregut l'organitzador o el detallista.

-Si és impossible garantir el retorn del viatger segons el convingut en el contracte a causa de circumstàncies inevitables i extraordinàries, l'organitzador o, si escau, el minorista assumiran el cost de l'allotjament que sigui necessari, si és possible de categoria equivalent, per un període no superior a tres nits, sent el cost de l'excés a compte del viatger.

2.5.- Modificació d'altres clausulats del contracte.

- El contracte de viatge combinat, a excepció del que disposa el punt anterior, es pot modificar de forma unilateral per part de l'organitzador o, si escau minorista, abans de l'inici de viatge combinat, sempre que el canvi sigui insignificant, es disposi aquesta facultat en el contracte formalitzat amb el viatger i s'informi al viatger en suport durador d'aquesta alteració en el preu.

- Ara bé, en aquells supòsits en què l'organitzador es vegi obligat a modificar alguna de les característiques principals del viatge combinat contingudes en les condicions precontractuals o contractuals o proposi al viatger augmentar el preu de el viatge combinat en més d'un vuit per cent (8 %) del total del preu, sempre abans de l'inici del viatge combinat, el viatger tindrà la possibilitat d'acceptar el canvi proposat o resoldre el contracte sense penalització.

- En cas que el viatge combinat substitutiu al modificat, sigui de qualitat o cost inferior, el viatger tindrà dret a una reducció en el preu.

- Les modificacions de clausulats del contracte han de ser comunicades al viatger sense demora i fent al·lusió a: la repercussió de la modificació en el preu total del viatge combinat; el termini en el qual el viatger ha de comunicar la seva decisió de resoldre o acceptar les modificacions i què passa si no comunica res al viatger, i si és el cas, el viatge substitutiu ofert i el preu.

* En el cas que el client sol·liciti canvis voluntaris en el seu viatge combinat, els preus dels serveis turístics podran no correspondre amb els publicats al fulletó o les condicions precontractuals que va donar lloc a la contractació.

2.6.- Cessió del contracte de viatge combinat.

- Perquè el viatger tingui la facultat de cedir el contracte de viatge combinat a una altra persona, la destinatària haurà de reunir totes les condicions aplicables a aquest contracte, havent de ser comunicat prèviament a l'organitzador o, si s'escau al minorista, amb una antelació raonable d’almenys set (7) dies naturals a l'inici de el viatge combinat.

- Tant el cedent com el cessionari respondran solidàriament davant el pagament de la quantia pendent de pagament, així com de qualsevol despesa addicional que hagi causat la cessió. Per a això seran l'organitzador o el detallista qui han de proporcionar al cedent la prova de les despeses addicionals

2.7.- Pagaments i reemborsaments.

- El viatge combinat ha d'estar totalment pagat perquè se li facilitin al viatger totes les prestacions la informació del seu viatge. En el cas que el cobrament sigui rebutjat per qualsevol causa, es procedirà a l'anul·lació de la reserva, prèvia comunicació informativa per intentar solucionar el problema del pagament.

- En cas de no rebre el pagament total del preu pactat en les condicions, s'assumirà que el viatger desisteix del viatge i és aplicable el contingut a l'apartat "8. Resolució del contracte de viatge combinat pel viatger ".

- En el cas que l'organitzador o detallista resolgui el contracte de viatge combinat, haurà de tornar o reemborsar al viatger les quantitats ja pagades pel mateix, en un termini no superior a catorze dies naturals a comptar de la data de finalització del viatge combinat.

- El viatger que no es presenti a l'hora prevista de sortida del viatge combinat contractat, no tindrà dret a la devolució de cap quantitat abonada, exceptuant que hi hagi un acord diferent entre les parts.

- En relació amb l'assegurança contra despeses de cancel·lació contractat pel viatger, en cap cas la prima abonada pel mateix serà reemborsable.

* Pagament amb autorització / Ingrés en compte: per al pagament dels serveis reservats a través de la pàgina web de VIATGES BARCELONA INTERNACIONAL i per motius de seguretat, és possible que en alguns casos, l'agència sol·liciti al client una autorització específica de cobrament (a la que caldrà acompanyar la documentació requerida per l'agència de viatges) o bé, que el pagament s'hagi de fer a través de qualsevol oficina de vendes oberta al públic de la xarxa comercial de VIATGES BARCELONA INTERNACIONAL o, si s'escau, que es realitzi un ingrés en compte , depenent del cas concret de què es tracti.

2.8.- Resolució del contracte de viatge combinat pel viatger.

- En qualsevol moment, però sempre abans de la data d'inici del viatge combinat, el viatger podrà resoldre el contracte amb una penalització imposada per l'organitzador o, si escau, pel minorista.

a) El contracte de viatge combinat pot establir una penalització tipus depenent dels dies que restin per a la data d'inici de el viatge combinat a comptar des del dia en què es comuniqui la intenció de resoldre el contracte, de manera que en cap cas podrà ser inferior al 5 per cent de l'import total de el viatge contractat, si el citat incompliment es produeix entre els dos mesos i quinze dies immediatament anteriors a la data prevista de realització de el viatge; el 15 per cent si es produeix entre els quinze i tres dies anteriors, i el 50 per cent en el cas que l'incompliment esmentat es produeixi en les 48 hores anteriors.

b) En el cas que no es disposi de penalització tipus, en el contracte de viatge combinat l'import de la penalització equivaldrà al preu del viatge combinat, menys l'estalvi de costos i ingressos derivats de la utilització alternativa dels serveis de viatge.

- En el cas que els serveis contractats i anul·lats, que formen part del viatge combinat, estiguessin subjectes a condicions econòmiques especials de contractació, les despeses de cancel·lació per desistiment, seran els establerts pel proveïdor de cada servei.

- Quan com a conseqüència de modificacions en les condicions del contracte de viatge combinat, el viatger no accepti la seva substitució per un altre viatge, l'organitzador o, si escau, el minorista reemborsaran al viatger les quantitats pagades sense aplicar penalitzacions, en el termini màxim de catorze dies naturals, a comptar de la data de resolució del contracte.

- Tenen dret a resoldre el contracte i dret a el reemborsament total del preu de el viatge combinat:

a) aquells viatgers en els viatges contractats concorrin circumstàncies inevitables i extraordinàries en el lloc de destinació, o als voltants, que afectin de forma significativa a l'execució a el viatge o al transport de passatgers al lloc de destinació.

b) si es modifica significativament algun dels elements essencials de el viatge combinat que no sigui el preu.

c) en el cas que l'empresari responsable del viatge combinat, el cancel·li abans de l'inici del viatge, el viatger tindrà dret a més a rebre una compensació.

d) en cas de no execució dels serveis quan això afecti substancialment a l'execució de el viatge combinat i l'organitzador o, si escau, el minorista no aconsegueixin solucionar el problema.

e) quan es donin circumstàncies excepcionals com ara, greus problemes de seguretat que puguin afectar el viatge, els viatgers tampoc hauran de pagar cap penalització.

- Els viatgers tindran dret a una reducció en el preu i / o a una indemnització per danys i perjudicis en cas de no execució o execució incorrecta dels serveis de viatge.

* Dret de desistiment: Aquells viatgers que contractin un viatge combinat fora de l'establiment, (no confondre amb els contractes celebrats a distància) disposaran d’un termini de catorze dies per exercir el dret davant VIATGES BARCELONA INTERNACIONAL.

Són contractes celebrats fora de l'establiment:

Contractes celebrats amb la presència física simultània de l'empresari i del consumidor i usuari, en un lloc diferent a l'establiment mercantil de l'empresari.

Contractes en què el consumidor i usuari ha realitzat una oferta en les mateixes circumstàncies que les que es contemplen en la lletra a).

Contractes celebrats a l'establiment mercantil de l'empresari o mitjançant l'ús de qualsevol mitjà de comunicació a distància immediatament després que hagi existit contacte personal i individual amb el consumidor i usuari en un lloc que no sigui l'establiment mercantil de l'empresari, amb la presència física simultània de l'empresari i el consumidor i usuari.

Contractes celebrats durant una excursió organitzada per l'empresari per tal de promocionar i vendre productes o serveis a consumidor i usuari.

2.9.- Resolució del contracte per part de l'organitzador o detallista.

L'organitzador, o, si s'escau, el minorista, podran cancel·lar el contracte de viatge combinat, indemnitzant el viatger per la totalitat dels pagaments que el mateix hagi realitzat, però sense assumir responsabilitat per compensacions, sempre que es compleixin les condicions legals establertes en el RDL 1/2007.

2.10.- Responsabilitat per errors en la reserva.

- L'empresari serà responsable dels errors deguts a defectes tècnics que es produeixin en el sistema de reserva que li siguin atribuïbles, així com dels errors comesos durant el procés de reserva, quan l'empresari hagi acceptat gestionar la reserva d'un viatge combinat.

- L'empresari no serà responsable dels errors de reserva atribuïbles al viatger o causats per circumstàncies inevitables i extraordinàries.

2.11.- Execució del contracte de viatge combinat.

- Els organitzadors i, si escau, els minoristes de viatges combinats, han de respondre de forma solidària davant del viatger del correcte compliment dels serveis de viatge inclosos en el contracte, amb independència que aquests serveis els hagin d'executar ells mateixos o altres prestadors.

- Qui respongui davant el viatger tindrà el dret de repetició enfront de l'empresari a què li sigui imputable l'incompliment o compliment defectuós del contracte en funció del seu respectiu àmbit de gestió de el viatge combinat.

- Quan un organitzador o un detallista aboni una compensació, concedeixi una reducció del preu o compleixi les altres obligacions que imposa la llei, podrà sol·licitar el rescabalament a tercers que hagin contribuït al fet que es produís el fet que va donar lloc a la compensació, a la reducció de el preu o altres obligacions.

- El viatger ha d'informar l'organitzador o, si s'escau, al minorista sense demora indeguda, de qualsevol falta de conformitat que observi durant l'execució d'un servei de viatge inclòs en el contracte.

- Si qualsevol dels serveis inclosos en el viatge no s'executa de conformitat amb el contracte, l'organitzador i, si escau, el minorista han esmenar la falta de conformitat, llevat que resulti impossible o si això comporta un cost desproporcionat, tenint en compte la gravetat de la falta de conformitat i el valor dels serveis de viatge afectats. En cas que d'acord amb aquest apartat no se solucioni la falta de conformitat serà d'aplicació la reducció del preu i indemnització de danys i perjudicis.

- Sense perjudici de les excepcions previstes en l'apartat anterior, si l'organitzador o el detallista no esmenen la falta de conformitat en un termini raonable establert pel viatger, el mateix viatger podrà fer-ho i sol·licitar el reemborsament de les despeses necessàries. No cal que el viatger especifiqui un termini límit si l'organitzador o, si escau, el minorista es neguen a esmenar la falta de conformitat o si es requereix una solució immediata.

- Quan una proporció significativa dels serveis de viatge no es pugui prestar segons el convingut en el contracte de viatge combinat, l'organitzador o, si escau, el minorista, oferirà, sense cap cost addicional per al viatger, fórmules alternatives adequades, si és possible de qualitat equivalent o superior a les especificades en el contracte, per a la continuació del viatge combinat, també quan el retorn del viatger a el lloc de sortida no s'efectuï segons l'acordat.

Si les fórmules alternatives proposades donen lloc a un viatge combinat de menor qualitat que l'especificada en el contracte, l'organitzador o, si escau, el minorista s'aplicarà al viatger una reducció adequada del preu.

El viatger només pot rebutjar les fórmules alternatives proposades si no són comparables a l'acordat en el contracte de viatge combinat o si la reducció del preu concedida és inadequada.

- Quan una falta de conformitat afecti substancialment a l'execució del viatge i l'organitzador o, si escau, el minorista no l'hagin esmenat en un termini raonable establert pel viatger, aquest podrà posar fi al contracte sense pagar cap penalització i sol·licitar, en aqueste cas cas, tant una reducció del preu com una indemnització pels danys i perjudicis causats.

- Si el viatge combinat inclou el transport de passatgers, l'organitzador i, si escau, el minorista, en els casos indicats en els dos paràgrafs anteriors, repatriarà a més el viatger en un transport equivalent sense dilacions indegudes i sense cost addicional.

- Si és impossible garantir el retorn del viatger segons el convingut en el contracte a causa de circumstàncies inevitables i extraordinàries, l'organitzador o, si escau, el minorista assumiran el cost de l'allotjament que sigui necessari, si és possible de categoria equivalent, per un període no superior a tres nits per viatger. Quan la normativa europea sobre drets dels passatgers, aplicable als corresponents mitjans de transport per al retorn de l'viatger, estableixi períodes més llargs, s'aplicaran aquests períodes.

- La limitació de costos a què es refereix l'apartat anterior no s'aplica a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, tal com es defineixen a l'article 2.a) del Reglament (CE) núm 1107/2006 de Parlament Europeu i del' Consell, de 5 de juliol de 2006, sobre els drets de les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda en el transport aeri, ni als seus acompanyants, dones embarassades i menors no acompanyats, així com a les persones amb necessitat d'assistència mèdica específica, si les seves necessitats particulars han estat participades a l'organitzador o, si s'escau, al minorista almenys quaranta-vuit hores abans de l'inici de el viatge. L'organitzador i el detallista no poden invocar les circumstàncies inevitables i extraordinàries a efectes de la limitació de responsabilitat, si el transportista no pot acollir-se a aquestes circumstàncies en virtut de la normativa europea.

2.12.- Insolvència de l'organitzador o detallista.

- Si l'organitzador o el detallista incorren en insolvència s'ha de procedir al reemborsament dels pagaments al viatger.
- En cas que l'organitzador o, si escau, el minorista incorrin en insolvència després de l'inici de el viatge combinat i aquest inclogui el transport, es garantirà la repatriació dels viatgers.

* Garantia en cas d'insolvència: VIATGES BARCELONA INTERNACIONAL ha subscrit una garantia de protecció enfront de la insolvencia, amb Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros (Paseo de la Castellana, 4 – 28046 Madrid, teléfono +34 932220212, email maria.jorba@agentes.catalanaoccidente.com) per al supòsit que l'agència incorri en insolvència.

Si es deneguen serveis a causa de la insolvència de VIATGES BARCELONA INTERNACIONAL, els viatgers podran posar-se en contacte amb aquesta entitat o, si s'escau, amb l'autoritat competent.

2.13.- Protecció de Dades Personals.

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals i de el Reglament Europeu 2016/679, relatiu a la protecció de les s persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'agència i el viatger es comprometen a respectar i complir amb la normativa vigent en aquesta matèria.

En cas que efectivament arribi a contractar amb l'agència, la informació relativa a protecció de dades serà lliurada per l'agència al viatger en el moment que disposa la llei. De la mateixa manera pot veure la nostra política de privacitat i protecció de dades a https://www.viatgesbarcelona.com/docs/politica/

2.14.- Prescripció de les accions.

Prescriuran pel transcurs de dos (2) anys les accions derivades dels drets reconeguts en la Llei, còmput que s'iniciarà el dia de celebració de l'contracte.

2.15.- Jurisdicció aplicable.

Les parts que contractin la protecció d'aquestes condicions generals de contractació, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de domicili del consumidor o el domicili de l'empresari, a elecció del consumidor, per resoldre les discrepàncies o reclamacions que suscitin la interpretació o l'execució del contracte de viatge combinat i d'aquestes condicions generals.

3.- HOTELS:

3.1.- Entrades i sortides.

En la majoria dels establiments, l'habitació estarà a disposició del client des de les 14:00 hores del dia d'arribada fins a les 12:00 hores del dia de sortida. En cas que l'arribada a l'hotel tingui un horari diferent s'haurà de posar en contacte amb el mateix amb la finalitat de no perdre la reserva.

3.2.- Habitacions.

Totes les característiques reflectides es basen en l’acomodació doble estàndard, podent no ajustar la resta d’acomodacions.

- Les terceres persones i els nens que comparteixin habitació s'allotjaran habitualment en llit de supletori, o sofà llit, o en dos llits matrimonials ja que en la majoria dels hotels no existeixen habitacions triples.

- Els bressols de nadons es poden sol·licitar com una petició a la pantalla de pagament, o mitjançant via telefònica trucant a el Centre d'Atenció de clients del nostre web.

- Les habitacions dobles podran tenir dos llits separats o un sol llit vàlid per a dues persones subjectes a disponibilitat de l'hotel. Algunes instal·lacions en alguns hotels són operatives exclusivament en dates concretes i no tota la temporada com, per exemple, l'aire condicionat, calefacció, piscines, jacuzzis climatitzats, etc. que estaran subjectes al determinat per l'establiment hoteler.

3.3.- Règims.

- S.A .: només allotjament.
- A.D .: allotjament i esmorzar.
- M.P .: mitja pensió.
- P.C .: pensió completa.
- T.I .: tot inclòs.

* Els preus no inclouen begudes en els menjars, excepte on s'indiqui el contrari. La majoria dels hotels consideren la Mitja Pensió com esmorzar i sopar, no admetent canvi de sopar per dinar.

3.4.- Servei Tot inclòs.

- El client amb règim tot inclòs ha de portar sempre la polsera o identificació marcada per cada establiment i mostrar-la en el moment de sol·licitar el servei.

- La modalitat de tot inclòs és personal i intransferible, no podent fer ús d'aquest servei cap altra persona.

- L'hotel es reserva el dret d'anul·lar la prestació d'aquest servei en cas de mal ús de la mateixa.
Horaris i begudes:
a) Horaris: Tots els horaris exposats en el Tot Inclòs estan subjectes a modificació per part de l'establiment.
b) Begudes: Excepte indicació expressa, s'entenen begudes amb / sense alcohol local o nacional de la carta del Tot Inclòs de cada establiment.

3.5.- Despeses de gestió.

Qualsevol canvi o modificació post venda, portarà vint euros (20,00 €) de despeses de gestió per reserva tractant-se d'hotels nacionals i vint euros (20,00 €) tractant-se d'hotels internacionals.

3.6.- Despeses de cancel·lació quan es reservi en línia.

Aquesta informació, d'existir aquesta modalitat, es mostra a la pantalla de pagament, a l'apartat "Observacions de l'hotel-Assegurances i cancel·lacions".
Consulti condicions de cancel·lació abans de finalitzar la compra.

3.7.- Informació d'interès.

- Les instal·lacions i serveis com ara: restaurants a la carta, facilitats esportives i recreatives, tot el relacionat amb salut i bellesa, etc., són sempre de pagament directe a l'establiment, sent la seva publicació a títol merament informatiu. Depenent del nombre de clients segons nacionalitat, els hotels es reserven el dret a programar les seves activitats exclusivament en idiomes estrangers.

- La majoria d'establimentstos exigeix ??per al servei de sopar pantalons llargs i / o vestimenta formal per als cavallers.

- El viatger s'obliga a respectar el Reglament de Règim Interior de l'establiment per al gaudi de la seva estada i resta d'instal·lacions.

3.8.- Taxes d'hotel.

Depenent del lloc de destinació, els establiments hotelers estan facultats a cobrar a el client taxes o impostos addicionals al preu de la reserva. Aquests imports estaran indicats en "Observació de l'hotel" en pantalla de pagament.

3.9.- Qualitat de l'servei.

La qualitat i contingut dels serveis prestats per l'hotel vindrà determinada per la categoria turística oficial, si n'hi hagués, assignada per l'òrgan competent del seu país. En cas de no haver-la, la categoria dels hotels es realitza en estrelles sobre la base de criteris comuns a el sector hoteler en base als seus serveis i instal·lacions, i amb caràcter orientatiu.

4.- CONDICIONS GENERALS DE SERVEIS SOLTS.

4.1.- Transport aeri.

- Depenent del tipus de tarifa, classe de servei, estada en destinació, oferta, etc., pot fer la seva reserva per a vols d'anada i tornada.

* Recordeu que si no utilitza el cupó de vol d'anada, la companyia pot cancel·lar el vol de tornada, i / o fer un ajust del preu per la tarifa corresponent a un trajecte sol.

- Quan el viatger estigui interessat en reservar trajectes aeris d'anada i tornada i per tal de poder oferir-li les tarifes més competitives disponibles en aquest moment, la pàgina web www.viatgesbarcelona.com podrà generar dues reserves independents, una per a l'anada i una altra per la tornada, fins i tot encara que es tracti de la mateixa companyia aèria. En aquest cas, cada reserva tindrà el seu propi localitzador i les seves pròpies condicions en matèria de reemborsaments, cancel·lacions i modificacions.

- Les condicions de la seva tarifa vénen definides per cada companyia aèria. Les tarifes més econòmiques no tenen possibilitat de canvi i / o reemborsament per norma general.

- En els viatges en avió, la presentació a l'aeroport s'efectuarà amb un mínim d'antelació d'hora i mitja en vols nacionals i 2 hores per a vols de mitja distància i internacionals, sobre l'horari oficial de sortida, i en tot cas es seguiran estrictament les recomanacions específiques que indiqui la documentació de el viatge facilitada aen subscriure el contracte.

- El transport realitzat en virtut d'aquestes condicions està subjecte a les normes i limitacions relatives a responsabilitat establertes pel Conveni de Varsòvia llevat que el transport no sigui "transport internacional" segons el defineix dit Conveni.

* Codis compartits: A causa dels acords interns i aliances comercials que es produeixen entre les diferents companyies aèries, pot passar que la companyia aèria que operi el servei sigui diferent d'aquella amb la qual el client va fer la reserva del seu vol.

- Les companyies aèries poden efectuar canvis horaris o cancel·lacions de ruta (canvis d'operativa) abans de la sortida, per la qual cosa és responsabilitat de el client confirmar el seu vol 48 hores abans, a través del web de la companyia aèria, el telèfon d'Atenció al Client habilitat o mitjançant el contacte amb l'organitzador segons les dades facilitades.

- En el procés de reserva, en cas de venda on line, VIATGES BARCELONA INTERNACIONAL requerirà el client les seves dades personals i de contacte, entre altres motius, per poder comunicar-li en cas necessari, qualsevol incidència que pogués produir-se en la seva reserva. El client té l'obligació de facilitar les seves dades veritables i VIATGES BARCELONA INTERNACIONAL prendrà com a vàlides les dades que li siguin facilitades pels clients en el moment de realitzar la reserva. BARCELONA INTERNACIONAL s'eximeix de tota responsabilitat derivada del fet que les dades facilitades pel client siguin falses o errònies, tot això en concordança amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i garantia de drets digitals.

5.- SOL·LICITUD DE SERVEIS ESPECIALS.

Cada companyia aèria estableix les seves pròpies normes i condicions per al tractament i prestació dels serveis especials, no obstant això i en tot cas, quan el client requereixi la prestació d'algun d'aquests serveis, com ara, menors d'edat no acompanyats, cadira de rodes , mascotes a bord, equips esportius, etc. haurà de sol·licitar expressament en el moment de realitzar la reserva en el camp "Observacions" quan se li demanin les dades de pagament. L'agència de viatges actuarà merament com a intermediària traslladant la sol·licitud de servei especial a la companyia aèria, però la prestació definitiva d'aquest tipus de serveis està condicionada en tot cas a la prèvia i expressa confirmació dels mateixos per part de la companyia aèria.

L'agència de viatges no es responsabilitza de la confirmació o denegació d'aquests serveis per part de la companyia aèria i tampoc disposa de la informació sobre els possibles suplements de preu que pugui requerir la companyia aèria per a la prestació d'aquests serveis de caràcter especial.
Per això i per a qualsevol informació que el client requereixi en relació a aquest tipus de serveis, se li recomana contactar directament amb la línia aèria concreta de què es tracti, per a la seva reconfirmació.

5.1.- Condicions Equipatge.

- L'equipatge facturat serà lliurat a l'portador dell taló d'equipatge.

- En el cas de danys a l'equipatge en transport internacional s'ha de presentar per escrit l'oportuna reclamació al transportista immediatament després de descobrir-se el mal, i com a molt, dins dels 7 dies següents a la data de lliurament; en cas de retard, la reclamació s'ha de presentar dins els 21 dies següents a la data en què hauria d’haver estat lliurat l'equipatge.

- Les companyies aèries, en compliment dels requeriments de Govern dels EUA, estan legalment obligades a permetre a l'Oficina de Duanes i Protecció de Fronteres (CBP) dels EUA accedir a certes dades de el viatge i la reserva dels passatgers que volin amb destinació / des o en trànsit per EUA.

- Les dades s'usen principalment per prevenir i combatre el terrorisme, el crim organitzat i altres greus ofenses criminals transnacionals.
Les condicions d'equipatge depenen de cada companyia i trajecte i que aquestes poden variar.

* Ha de consultar al web de la companyia aèria titular del contracte de transport per a més informació sobre el seu equipatge.

5.2.- Productes prohibits a l'equipatge facturat.

Per raons de seguretat, hi ha una sèrie d'objectes que estan prohibits a la cabina d'una aeronau. Per tant s'han de facturar com a equipatge de bodega (sempre que no estigui prohibit també el seu transport a la bodega de l'aeronau). Entre aquests objectes prohibits es troben:

- Està restringida la quantitat de líquids o substàncies de consistència similar que els passatgers poden portar quan passen els controls de seguretat dels aeroports comunitaris.
- Armes de foc i armes en general.
- Armes o objectes punxants o amb arestes.
- Instruments contundents.
- Substàncies explosives i inflamables.
- Substàncies químiques i substàncies tòxiques.

El personal de seguretat pot denegar l'accés a la zona d'embarcament i a la cabina d'una aeronau a qualsevol passatger en possessió d'un article que encara no considerant prohibit susciti el seu recel. En circumstàncies excepcionals, un passatger pot portar algun article prohibit a condició que s'hagi informat amb anterioritat al departament de seguretat de l'aeroport de sortida i aquest hagi autoritzat el transport, i el comandant de l'aeronau hagi estat informat sobre el passatger i de l'article prohibit que transporta.

En qualsevol cas, l'article o articles prohibits s'han de transportar en condicions de seguretat.

5.3.- Productes prohibits a l'equipatge facturat.

Alguns productes, aparentment inofensius, poden resultar perillosos a bord d'un avió si s'inclouen dins de l'equipatge.

Durant el vol, les variacions de temperatura i pressió, i el mateix moviment de l'aeronau, poden causar fuites de líquids o ignició d'alguns articles. Per això, en el seu equipatge no ha de portar, per exemple, els següents productes:

- Explosius (la qual cosa inclou detonadors, espoletes, granades, mines i productes pirotècnics).
- Gasos: propà, butà (la qual cosa inclou les petites bombones de gas per a càmping).
- Líquids inflamables (la qual cosa inclou la gasolina i el metanol, pintures, dissolvents, coles i càrregues per a encenedors).
- Sòlids inflamables i substàncies reactives (la qual cosa inclou el magnesi, els llumins i encenedors, els focs d'artifici i les bengales).
- Oxidants i peròxids orgànics (com lleixius i abrasius).
- Substàncies tòxiques o infeccioses (raticides, sang infectada).
- Material radioactiu (inclou isòtops per a ús mèdic o comercial).
- Corrosius (com ara bateries per a automòbils).
- Peces d'un motor que hagin contingut combustible.

Si ha de transportar armes de foc s'ha de dirigir a l'Oficina d'Intervenció d'Armes de l'aeroport de sortida per obtenir l'autorització necessària. Les armes han d'anar embalades en un estoig adequat i li seran retornades a l'Oficina d'Intervenció d'Armes de l'aeroport d'arribada.

Determinats equips electrònics, com els ordinadors portàtils o els telèfons mòbils poden interferir amb els sistemes de l'aeronau i afectar la seguretat del vol.

* Consulti amb la tripulació si pot utilitzar-los durant el vol.

5.4.- Destrucció, pèrdua o dany a l'equipatge.

La companyia aèria és responsable del dany causat en cas de destrucció, pèrdua o danys de l'equipatge facturat quan el fet que hagi causat el dany s'hagi produït a bord de l'aeronau o mentre l'equipatge facturat es trobi sota la custòdia de la companyia.

Vagi immediatament a al taulell de la companyia aèria o el seu agent handling (empresa d'assistència a terra a les companyies aèries) per formular en aquell moment la protesta corresponent, cumplimentant l'imprès denominat Comunicat d'Irregularitat d'Equipatge (P.I.R.), requisit necessari per fer constar la incidència ocorreguda i per a la tramitació per la companyia aèria.

Per a una major informació, us recomanem consultar a www.checkmytrip.com les seves condicions d'equipatge.

5.5.- Fee aeri.

BARCELONA INTERNACIONAL cobrarà un càrrec de gestió / fee aeri per passatger que pot variar entre zero (0,00 €) i seixanta euros (60,00 €) per passatger i trajecte, o altres possibles recàrrecs aplicats per les companyies aèries que desconeixem fins a l'últim pas de la compra. Aquests recàrrecs poden ser aplicats en pagaments amb targeta de crèdit, facturació de maletes o facturació en línia.

No obstant això, abans de la confirmació de la seva compra serà informat del preu final de la seva reserva desglossat per conceptes.

5.6.- Canvis i Anul·lacions.

Un cop feta la reserva de el bitllet aeri, aquesta queda subjecta a les condicions que estableix cada companyia aèria en matèria de cancel·lacions, canvis i reemborsaments, en funció de la tarifa contractada. L'agència de viatges no intervé en la determinació de les condicions de la tarifa, ni tampoc en els percentatges de penalització que s'apliquen en cas de cancel·lació i / o modificació de el vol, ja que aquestes condicions vénen, en tot cas, imposades per cada companyia aèria:

- Canvis: VIATGES BARCELONA INTERNACIONAL cobrarà una despesa de gestió de 20,00 € per passatger addicionals a les penalitzacions de les pròpies companyies

- Anul·lacions: VIATGES BARCELONA INTERNACIONAL cobrarà una despesa de gestió de 20,00 € per passatger addicionals a les penalitzacions de les pròpies companyies

* En tots dos casos, les despeses de gestió / fee aeri cobrat, NO seran reemborsats.

5.7.- Documentació.

- Haurà d'incloure el nom i cognoms dels passatgers tal com figuren en el seu document d'identitat, així com identificar-se amb el mateix document indicat en el procés de compra.

- És responsabilitat de cada passatger assegurar-se de disposar de la documentació de viatge vàlida que compleixi amb els requisits de la companyia aèria, immigració i les autoritats de cada destinació.

- Si us plau, tingui en compte que:

a) Es requereix portar un document de viatge vàlid i original a tots els passatgers que viatgen (inclosos els nadons i menors d'edat).
b) Un passaport per viatjar fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) ha de ser vàlid per al període d'estada previst.
c) Si el visat és aplicable, qualsevol nen / nadó hauran de viatjar amb l'adult que figuri en la fotografia de l'visat.
d) Tots els ciutadans que no siguin de la UE / EEE han de presentar-se amb el seu passaport en vigor i original, sent l'únic document identificatiu vàlid (fins i tot per a vols nacionals).
e) Per garantir el compliment de totes les normatives, els passatgers han de portar un passaport vàlid i original (i el visat, si escau) o un document nacional d'identitat emès per un govern de la UE / EEE en tots els trajectes. El passatger es farà càrrec de les multes, penalitzacions o despeses que siguin conseqüència de l'incompliment d'aquest requisit.
f) Les targetes de residència, el permís de conduir, els llibres de família, les llibretes d'identificació marítima, un informe de la policia (expedit en cas de pèrdua de el document de viatge o robatori), targetes d'identificació militars, entre d'altres, NO es s'acceptaran com a documents vàlids. Les identificacions amb fotografies caducades o malmeses no s'acceptaran en cap vol.
g) Les dades dels documents de viatge dels passatgers (inclosos nens i nadons) s'han d'introduir durant el procés de facturació en línia.
h) En tots els trajectes, els passatgers hauran de presentar el document de viatge vàlid i la targeta d'embarcament en línia a la zona de seguretat de l'aeroport ia la porta d'embarcament.

5.8.- Viatges amb menors.

Aquests han de portar el seu DNI o Passaport en vigor. Si el menor no viatja acompanyat pels seus tutors, haurà de portar també l'autorització legal dels mateixos.

- La normativa d'algunes companyies aèries obliga que tots els menors (consultar edat mínima a cada companyia aèria) a viatjar acompanyats per un adult i degudament documentats amb DNI i / o passaport. En cas d'incompliment d'aquesta normativa, a aquests menors se'ls denegarà l'embarcament amb aquestes companyies.

5.9.- Equipatge.

La condicions de l'equipatge tant si factura, com si porta equipatge de mà, depèn de cada companyia i trajecte i aquestes poden variar, de manera que s'han d'atendre les Condicions de Transport de cada companyia aèria.

5.10-. Facturació de l'equipatge.

Es recomana presentar-se al taulell de la companyia aèria, 90 minuts abans si el seu vol és nacional i 2 hores o 120 minuts abans si el seu vol és internacional.

5.11-. Targeta d'Embarcament.

- Aconsellem Imprimir la targeta d'embarcament, per a poder presentar-la al lloc de control i a la porta d'embarcament.

* En cas de RYANAIR i EASYJET, en cas de no presentar-la impresa, l'aerolínia li cobrarà una penalització.

- Si no va a facturar equipatge i només porta equipatge de mà, amb la targeta de embarqui impresa, podrà accedir directament a la porta d'embarcament sense haver de passar pel taulell de facturació

* S'aconsella consultar les condicions de la companyia sobre les característiques de l'equipatge de mà que es pot pujar a l'avió.

5.12.- Autoritzacions i visats.

S'informa especialment als viatgers que les condicions d'atorgament de visats i autoritzacions d'entrada / sortida / trànsit són qüestions sobiranes de cada país, de manera que poden ser variades, imposades o eliminades en qualsevol moment, pel que recomanem encaridament acudeixin a l'Ministeri d'Afers Exteriors, i els consolats / ambaixada de país / de destí i trànsit per tal de comprovar els requisits necessaris.

6.- CONDICIONS ACREDITABLES.

6.1.- Família Nombrosa:

- Per tenir consideració de família nombrosa, els membres de la unitat familiar hauran de ser espanyols o nacionals d'un Estat membre de la Unió Europea o d'algun dels restants estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Liechtenstein i Islàndia) i tenir la residència en territori espanyol.

També podran beneficiar aquelles famílies en què, tenint la seva residència en un altre Estat membre de la Unió Europea o que sigui part de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, al menys un dels ascendents de la unitat familiar exerceixi una activitat per compte propi o aliè a Espanya i sempre que disposin d'un document de família nombrosa expedit per una de les comunitats autònomes espanyoles.

- Els membres de la unitat familiar nacionals d'altres països tindran dret al reconeixement de la condició de família nombrosa en igualtat de condicions que els espanyols, sempre que tots els membres que donen dret als beneficis a què es refereix aquesta Llei siguin residents a Espanya.

- La bonificació per família nombrosa és compatible, i si és el cas, els percentatges corresponents seran acumulables, a les bonificacions establertes per al transport aeri dels residents a Canàries, Balears, Ceuta i Melilla.

- Per poder aplicar el descompte de família nombrosa cal que tots els passatgers de la reserva tinguin dret a el descompte de família nombrosa. Si algun dels passatgers no pot certificar la condició de família nombrosa, s'hauran de realitzar les reserves per separat.

- Per a les persones que disposin de bitllet bonificat amb el descompte de família nombrosa, hauran de portar el document en vigor i original que acrediti la seva condició de família nombrosa (títol oficial de família nombrosa o document individual equivalent, en vigor, expedits per la comunitat autònoma competent).

- La bonificació és aplicable en els bitllets domèstics (nacionals) que s'emetin en línies regulars i en totes les rutes dins del territori espanyol. Afecta totes les tarifes el valor facial de les quals (tarifa i taxes) figuri al Bitllet, amb l'única excepció de les tarifes en classe Business, en què el descompte està limitat a la quantitat de la bonificació aplicable a la tarifa en classe turista completa.

- Per poder beneficiar-se del descompte s’ha de facilitar tota la documentació en el moment de fer la reserva, ja que no es pot fer el descompte posteriorment.

- El descompte de família nombrosa només és aplicable a vols domèstics dins del territori nacional. Dit descompte s'aplica a tots els conceptes del bitllet excepte a les taxes.

- Els descomptes a aplicar seran:
a) Família nombrosa especial: Reducció del 10%.
b)Família nombrosa general: Reducció del 5%.

- L'agència de viatges li podrà sol·licitar l'enviament de la documentació necessària on s'acrediti les condicions de família nombrosa per poder emetre el seu bitllet aeri amb aquest descompte.

- En tot cas, el client és el responsable de facilitar correctament a l'agència de viatges les dades personals dels integrants de la reserva. L'existència d'un error o falsedat en qualsevol de les dades facilitades pel client podria donar lloc a l'aplicació d'un cobrament o càrrec addicional per part del proveïdor del servei. En aquest cas, si aquest cobrament o càrrec addicional fos realitzat contra l'agència de viatges, aquesta podrà repercutir directament aquest càrrec a client.
r del servicio. En dicho caso, si ese cobro o cargo adicional fuese realizado contra la agencia de viajes, ésta podrá repercutir directamente dicho cargo al cliente.

6.2.- Residents:

- Les bonificacions en les tarifes dels serveis regulars de transport aeri i marítim regulades en el Reial Decret 1316/2001 s'aplicaran als ciutadans espanyols i dels altres estats membres de la Unió Europea o d'altres estats signants de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, que acreditin la condició de residents a les comunitats autònomes de Canàries i les Illes Balears ia les ciutats de Ceuta i Melilla.

- A aquests efectes, tindran la condició de resident, aquells ciutadans que compleixin qualsevol dels requisits següents:
a) Trobar-se inscrits al padró municipal en qualsevol dels municipis compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta norma.
b) Ser diputat o senador electe per alguna d'aquestes circumscripcions.

- Són documents acreditatius de la residència:
a)Si és resident i la verificació (a través del Sistema d'Acreditació de Resident Automàtic de el Ministeri de Foment) no s'ha realitzat amb èxit, haurà de presentar l'acreditació necessària en facturació i porta d'embarcament; si no pot acreditar la seva condició de resident haurà d'adquirir un bitllet nou.
b)El certificat de residència ha de ser emès segons el model definit en l'Annex I de Reial Decret 1316/2001 conegut popularment com "certificat de viatges". Aquest certificat té una validesa de sis mesos.

6.3.- Residents espanyols:

- Hauran de presentar el certificat de residència expedit per l'ajuntament, acompanyat pel document nacional d'identitat o passaport com a document identificatiu. Per als ciutadans espanyols menors de 14 anys que no tinguin DNI, només caldrà presentar el certificat de residència de l'ajuntament. Si és resident a Ceuta o Melilla pot beneficiar-se d'aquest descompte en els vols amb origen o destinació, Sevilla, Màlaga o Jerez combinats amb transport marítim a Ceuta, presentant, a més de l'acreditació de resident, el bitllet de transport marítim.

- En cas de diputats o senadors: credencial que acrediti la condició de diputat o senador.

6.4.- Residents estrangers:

- Hauran de ser ciutadans de la UE (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca i Suècia) o dels països signants de l'acord sobre l'espai econòmic europeu: Noruega, Islàndia i Liechtenstein, i Suïssa. Hauran de presentar el certificat de residència de l'ajuntament, acompanyat de el document nacional d'identitat o passaport com a document identificatiu.

- En cas de ciutadans extracomunitaris: certificat d'empadronament per viatge emès per l'ajuntament, juntament amb la targeta de residència espanyola, en la qual ha de constar la seva condició de familiar de ciutadà de la UE, o de resident de llarga durada o permanent.

- En tots els casos, espanyols o estrangers, hauran d'exhibir l'acreditació en els taulells de facturació, així com a la porta d'embarcament, en cas contrari no podran utilitzar el bitllet amb el descompte aplicat i hauran d'adquirir un bitllet nou.

Aquests documents només seran eficaços a l'efecte d'acreditació de la residència, quan estiguin en vigor. L'exhibició dels mateixos s'entendrà com a declaració de responsabilitat de beneficiari sobre la vigència de les seves dades i la seva condició de resident.

L'agència de viatges li podrà sol·licitar l'enviament de la documentació on s'acrediti que és resident per poder emetre el seu bitllet aeri amb aquest descompte.

És aplicable a trajectes directes entre les respectives comunitats autònomes o ciutats del resident i la resta del territori nacional, sigui d'Anada, Tornada, o Anada i Tornada. La mateixa reducció s'aplicarà en el cas de desplaçaments interinsulars.

Es considera trajecte directe aquell que es realitza des de l'aeroport o heliport del punt d'origen en els arxipèlags, Ceuta o Melilla, al de destinació a la resta del territori nacional i viceversa, sense escales intermèdies o, d'haver-les, quan no superin les dotze hores de durada, llevat d'aquelles que vinguessin imposades per les necessitats tècniques del servei o per raons de força major.

Els residents a Ceuta que realitzin un trajecte directe entre aquesta ciutat i la resta del territori nacional, utilitzant transport aeri, obtindran la bonificació de les tarifes en el transport Aeri quan tinguin origen o destinació als aeroports de Màlaga, Jerez o Sevilla.

* Per poder beneficiar-se del descompte ha de facilitar tota la documentació en el moment de fer la reserva, no es pot facilitar el descompte posteriorment.

Tot passatger (inclosos els menors d'edat) ha de dur en el moment d'efectuar el viatge, la documentació identificativa en vigor, que legalment s'exigeixi en cada cas. En el supòsit específic dels passatgers que hagin fet la reserva amb tarifa especial de resident a Illes Canàries o a les Illes Balears o a Ceuta o Melilla han d'acreditar, a més, ser titulars i estar en possessió del certificat vigent de resident legal en el territori , expedit per l'autoritat competent.

En tot cas, el client és el responsable de facilitar correctament a l'agència de viatges les dades personals certs dels integrants de la reserva. L'existència d'un error o falsedat en qualsevol de les dades facilitades pel client podria donar lloc a l'aplicació d'un cobrament o càrrec addicional per part del proveïdor del servei. En aquest cas, si aquest cobrament o càrrec addicional va ser realitzat contra l'agència de viatges, aquesta podrà repercutir directament aquest càrrec a client.

És responsabilitat de cada passatger assegurar-se de disposar de la documentació de viatge vàlida que compleixi amb els requisits de la companyia aèria, la immigració i les autoritats de cada destinació.

* Si us plau, tingui en compte que:

- Es requereix portar un document de viatge vàlid a tots els passatgers que viatgen (inclosos els nadons i menors d'edat).

- Un passaport per viatjar fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) ha de ser vàlid per al període d'estada previst.

- Si el visat és aplicable, qualsevol nen / nadó hauran de viatjar amb l'adult que figuri en la fotografia de l'visat.

- Tots els ciutadans que no siguin de la UE / EEE han de tenir els seus documents de viatge validats i la Targeta d'Embarcament segellada al taulell de Visats / Documents de la companyia aèria abans de passar per l'àrea de seguretat de l'aeroport.

- Per garantir el compliment de totes les normatives, els passatgers han de portar un passaport vàlid (i el visat, si escau) o un document nacional d'identitat emès per un govern de la UE / EEE en tots els trajectes. El passatger es farà càrrec de les multes, penalitzacions o despeses que siguin conseqüència de l'incompliment d'aquest requisit.

- Les targetes de residència, el permís de conduir, els llibres de família, les llibretes d'identificació marítima, un informe de la policia (expedit en cas de pèrdua de el document de viatge o robatori), targetes d'identificació militars, entre d'altres, NO es s'acceptaran com a documents vàlids. Les identificacions amb fotografies caducades o malmeses no s'acceptaran en cap vol.

- Les dades dels documents de viatge dels passatgers (inclosos nens i nadons) s'han d'introduir durant el procés de facturació en línia. En tots els trajectes, els passatgers hauran de presentar el document de viatge vàlid i la targeta d'embarcament en línia a la zona de seguretat de l'aeroport ia la porta d'embarcament.

- Les companyies aèries, en compliment dels requeriments de Govern dels EUA, estan legalment obligades a permetre a l'Oficina de Duanes i Protecció de Fronteres (CBP) dels EUA accedir a certes dades de el viatge i la reserva dels passatgers que volin amb destinació / des o en trànsit per EUA Les dades s'usen principalment per prevenir i combatre el terrorisme, el crim organitzat i altres greus ofenses criminals transnacionals.

La normativa ESTA (sigles en anglès de Electronic System for Travel Authorization) va entrar en vigor l’1 de agost de 2008, tot i que és obligatori des de 12 de gener de 2009. A partir d'aquesta data, tots els que vulguin viatjar als EUA hauran d'omplir un qüestionari a internet amb una antelació mínima de fins a 72 hores abans d'accedir a l'avió.

Preguntes freqüents:

a) Com fer-ho?

Entrar a la pàgina web https://esta.cbp.dhs.gov/ i seguir rigorosament els passos que s'indiquen. La informació que aquí es subministra quedarà encriptada i serà totalment confidencial. Haurà de guardar-se el número de referència de la resposta. La informació està en els idiomes oficials dels 34 països inclosos en el llistat elaborat pels EUA. Aquests són els països els ciutadans dels quals no necessiten visat per entrar als EUA en una estada no superior als 90 dies.

Aquest procediment tindrà un cost indicat al realitzar aquest tràmit, aliè a l'agència.

b) Caduca l'autorització?

L'autorització té una vigència de dos anys o fins que el passaport hagi caducat. Es pot entrar a la pàgina i emplenar el qüestionari sense tenir el bitllet d'avió o vaixell. Ja amb la referència que el sistema dona, i un cop decidides les dates i reservat el viatge, pot tornar a entrar a la pàgina, introduir aquesta referència i omplir les dades que faltaven.

Es pot actualitzar la informació quantes vegades consideri necessari sempre que recordi el seu número de referència. El temps límit per a efectuar canvis és 72 hores abans de volar.

c) Un nen necessita l'ESTA?

Sí, tots i cada un dels viatgers han de tenir l'autorització de el Govern dels EUA.

- Per a viatges a Canadà, es requerirà el viatger d'una Autorització Electrònica de Viatge (ETA, per les sigles en anglès) com a requisit d'entrada per als ciutadans estrangers exempts de visat que viatgen a Canadà per via aèria. Una ETA està vinculada electrònicament a el passaport del viatger. És vàlida per a un màxim de cinc anys o fins que caduqui el passaport, segons quina d'aquestes dues situacions es produeixi primer.

6.5.- Menors d'Edat:

Es considera menors d'edat a efectes d'un servei aeri, a aquells passatgers que en la data de el vol no tinguin 18 anys complerts. Dins dels menors d'edat, aquests es classifiquen en diversos grups:

- Nadons: Són aquells passatgers que encara no han complert 2 anys d'edat en la data en què s'efectua el vol. No ocupen seient a l'avió i viatgen acompanyats de persona adulta, abonant un percentatge variable de la tarifa d'l'adult.

- Nens: Són aquells passatgers que ja han complert els 2 anys però encara no tenen complerts els 12 anys d'edat, en la data de sortida de el vol. Ocupen seient a l'avió i abonen un percentatge variable de la tarifa de l'adult.

- Joves: Són aquells passatgers amb una edat entre els 12 anys complerts i els 18 encara sense complir en la data de sortida de el vol. Ocupen seient a l'avió i abonen la tarifa d'adult.

Per norma general, els menors d'edat viatgen acompanyats d'un adult, si bé, hi ha la possibilitat que viatgin no acompanyats, en aquest cas són aplicables una sèrie de condicions / restriccions comunes a la majoria de les companyies aèries, sense perjudici que cada companyia aèria pugui pel seu compte afegir alguna altra condició específica per a aquests casos concrets.

A) MENORS que viatgen no acompanyats d'un adult:

Els passatgers que no hagin complert els 5 anys d'edat, no podran viatjar en cap cas sense la companyia d'un adult ni tampoc sol·licitar el servei d'assistència en vol. De la mateixa manera, no es podran realitzar peticions d'assistència en vol per a menors no acompanyats d'adult quan es tracti d'un vol amb codi compartit, és a dir, que sigui operat per companyia aèria diferent d'aquella amb què es va realitzar la reserva. Fins i tot, algunes companyies aèries (entre les quals es troben les de baix cost) no ofereixen el servei d'assistència a menors de 14 anys.

En el cas de menors que tinguin una edat entre els 12 i els 18 anys d'edat que volin sols, a destins internacionals, caldrà sol·licitar el servei d'assistència i / o tramitar una petició especial perquè siguin acceptats a el vol si no fos necessari el servei d'assistència en vol.

En tot cas, resulta imprescindible en el cas de menors que viatgen sense estar acompanyats d'un adult, que aquest servei es sol·liciti expressament en el moment de realitzar la reserva i ha de ser expressament confirmat per la companyia aèria amb anterioritat a la sortida d'el vol .

En cada vol només és acceptat un nombre màxim de menors no acompanyats i amb el servei d'assistència en vol confirmat prèviament. El nombre màxim de menors acceptats a un vol amb servei d'assistència confirmat el fixa lliurement cada companyia aèria.

Els menors que viatgin sense estar acompanyats d'un adult i que tinguin confirmat prèviament per la companyia aèria el servei d'assistència en vol, hauran d'acudir el dia de sortida de el vol a taulell de facturació de la companyia aèria de què es tracti en cada cas, acompanyats d'un adult, que realitzarà els tràmits necessaris per a l'embarcament del mateix, havent de presentar el corresponent document de descàrrec de responsabilitat i esperar fins que el vol enlairament.

Si el vol té programada alguna parada o escala, cal que una persona adulta rebi a el menor en el lloc on estigui prevista la parada o escala i romangui amb ell fins que surti el vol, ocupant-se de realitzar els tràmits necessaris, si escau, per al reembarcament del passatger.

En tot cas, una persona adulta haurà de presentar a l'aeroport d'arribada a l'hora prevista d'aterratge d'el vol i identificar als empleats de la companyia aèria a l'efecte de la recepció de el menor en qüestió.

Menors que no viatgen acompanyats d'un adult en companyies LOW COST: A les companyies aèries catalogades com "Low Cost" els menors de 14 anys hauran de viatjar sempre acompanyats d'adult, si no és així, la companyia aèria Low Cost podrà denegar l'embarcament de l' passatger.

B) MENORS que viatgen ACOMPANYATS d'un adult:

Per regla general, les companyies aèries de línia regular solen acceptar per cada passatger adult un màxim de:

- Un nadó.
- Un nadó i un nen menor de 5 anys.
- Dos nens menors de 5 anys.

Per poder volar acompanyat de menors en la resta dels casos, és convenient fer la consulta expressament a la companyia aèria abans de fer la reserva per tal de confirmar si resulta o no viable.
footer-logo